Hosting por

1. ORGANIZADOR: Teta e Coliño (en adiante, o “ORGANIZADOR”), organiza o presente sorteo (en adiante, el “SORTEO”).

2. VIXENCIA: O SORTEO terá vixencia en España (península) dende o día luns 1 de outubro de 2018 a 7 de outubro de 2018 (en adiante, “PRAZO DE VIXENCIA”). O sorteo realizarase o día 8 de outubro e anunciarase na semana entre o 8 ao 14 de outubro.

3. ACEPTACIÓN DAS BASES E CONDICIONS: A mera participación no SORTEO implica a total e irrestricta aceptación e coñecemento das presentes Bases e Condicions (en diante, as “BASES”), así como das decisions que posteriormente poida adoptar o ORGANIZADOR en relación con calquera punto ou cuestión non prevista nas mesmas.

4. OS/AS PARTICIPANTES: Podrán participar no SORTEO todas aquelas persoas maiores de 18 anos de idade que residan en España (península) e sigan a mecánica descrita no punto 5º das presentes BASES (en adiante, os/as “PARTICIPANTE/S”). En ningún caso se admitirá a participación de menores de 18 años de idade nin residentes doutros países.

5. MECÁNICA DO CONCURSO: As persoas interesadas en participar no SORTEO deberán ser ou facerse fans da Fanpage de Facebook ou twitter de Teta e Coliño (en diante “Fan Page”). Cada comentario que se publique participando nos post publicados a tal efecto co hastag #SELM2018#sorteomamakalandraka#SICB2018, terá dereito a unha participación no sorteo, poderase ter dereito ata un máximo de 5 participacións. Os post publicaranse dende o 1 ata o 7 de outubro e o sorteo realizarase na web SORTEA2 nas datas que indica o punto nº 2.
A participación no presente SORTEO será sen obriga de compra ou servizo algún, dado que a suscripción as conta da “fan page” e libre e gratuita.

6. PREMIO: O premio do concurso está composto polo libro “Mamá” de Mariana Ruíz Johnson de Ed. Kalandraka. Inlúese neste premio os gastos de envio á dirección facilitada polo gañador/a.
Só haberá un gañador/a e o PREMIO non poderá ser tranferible a terceiros nin canxeables por cartos en efectivo, nin por outro Premio distinto do asignado nas presentes bases.

7. SORTEO. REQUISITOS DE ASIGNACION: Entre todos os comentarios recopilados nos post da Fanpage de Teta e Coliño realizadas válidamente, unificarase unha mesma base de datos a fin de realizar o sorteo polo premio detallado no punto 6 nas datas marcadas no punto nº 2. O sorteo será efectuado mediante a execución do sistema informático da web SORTEA2, facendo que a selección do ganador/a sexa efectuada en forma totalmente aleatoria e o azar. A gañador/a publicarase na Fanpage de Teta e Coliño e terá un prazo de 5 días dende o anuncio do fallo do sorteo para facilitar a asociación os seus datos de contacto mediante mensaxería privada. De non efectuarse tal información procederase a adxudicación do premio a primeira participante suplente.

8. ENTREGA DO PREMIO: O PREMIO indicado no punto 6 enviarase a dirección facilitada dentro dos 30 días corridos da data de asignación definitiva do PREMIO.
Dado que a participación só queda aberta a península calquera persoa que incumpla as presentes bases quedará excluida do sorteo pasando a seguinte participante suplente.

9. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES: En ningún caso as/os PARTICIPANTES terán dereito a reclamar outro termo que non sexan os establecidos nas presentes bases.

10. MODIFICACIONS: Cando circunstancias non imputables ao ORGANIZADOR e non previstas nestas BASES o xustifiquen, o ORGANIZADOR poderá cancelar, suspender ou modificar total o parcialmente o SORTEO sin que isto lle xere dereito a compensación algunha a favor de los PARTICIPANTES.

11. O ORGANIZADOR poderá limitar ou prohibir la participación neste SORTEO de calquer PARTICIPANTE, en caso de presumir fundadamente a existencia de fraude o alteración na mecánica de participación. Asimesmo, se entenderá que existe unha maniobra fraudulenta por parte dos PARTICIPANTES no caso que algún de eles ingrese nun número moito maior de veces a la Fan Page nun período de tiempo determinado do que un ser humano ordinario podría ingresar.

12. DATOS PERSOAIS: Os datos persoais brindados polos Participantes a través da Fanpage de Teta e Coliño ou vía e-mail para la participación en este SORTEO, serán obxeto de tratamiento automatizado e incorporados a la base de datos de titularidade do ORGANIZADOR. a provisión dos datos por parte de los Participantes del SORTEO é voluntaria, sen perxuizo de ser un requisito necesario para participar no SORTEO, pero sí en caso de ser gañador/a.
En calquera caso poderase solicitar a anulación dos datos previa comunicación á asociación.

13. As presentes BASES atópanse a disposición de calquer interesada/o na web de Teta e Coliño (https://www.tetaecolino.gal/

14. Facebook e Twitter non patrocinan, avalan ni administran de modo algún este SORTEO, nin está asociados a esta entidade. Toda a información proporcionada polos PARTICIPANTES será recolectada y destinada al ORGANIZADOR e non a Facebook.